เรื่องของฝุ่น ทื่พบหาตามเว็บไซด์ต่างๆ มีมากมาย  ทางทีมงานพยายามจะรวบรวมมานำเสนอในโอกาสค่อไป